இணைப்புகள்

தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழா! திறந்த மூலம்

TSCII - STANDARDS FOR TAMIL COMPUTING

கணித்தமிழ் சங்கம்

TAMILCOMPUTER

உலகத் தமிழ் தொழில்நுட்ப மன்றம் (INFITT)

தமிழ் எழுத்து உருமாற்றுகள்

களஞ்சியம்-TAMIL ENCYLOPEDIA

தமிழகம்.வலை

திண்ணை-அறிவியல்

சீன வானொலியின் அறிவியல் உலகம்

விக்கிப்பீடியா இலவசக் கலைக்கலஞ்சியம்

இயற்பியல்.org