செயல்படு மிகைப்பிகள்...

VFB மூடு வளையப் பெருக்கம் (closed-loop gain) கீழ்க்காணும்படி வருவிக்கப்படுகிறது:

VFB செய்மிகைப்பியின் திறந்த வளையப் பெருக்கத்தின் (open loop gain) அலைவெண் எதிர்விளைவில் (frequency response) ஒரு நேரோட்டப் பகுதி, முட்டி முனை மற்றும் வீழ்ச்சிப் பகுதி ஆகியவை உள்ளன. இவ்வீழ்ச்சி வீதம் 20 dB/தஸமம், அதாவது ஒவ்வொரு இருமடங்கு அலைவெண் அதிகரிப்பில் பத்து மடங்கு குறைவு.

CFB திறந்த வளையப் பெருக்கத்தின் வருவிப்பு கீழ்ப்படி காண்க:

இந்தச் சமன்பாடு VFBயின் திறந்த வளையப் பெருக்கம் போன்றதே. CFBயின் அலைவெண் எதிர்விளைவில் ஒற்றுமைகள் உண்டு. இது மூலம் CFB மூடு வளையப் பெருக்கம் கீழ்ப்படி வருவிக்கலாம்:

நன்றிகள்

திருத்தங்கள் 17 மேழை-விடை 2009, பேரா. C R செல்வக்குமார்

மூலம்:

Bonnie Baker, Burr Brown, High Speed Amplifiers

<<<முந்தியப் பக்கம்

(c) பதிப்புரிமை தொழில்நுட்பம் இணையஇதழ்/COPYRIGHT THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு ஞாயிறு 17 மேழம்-விடை 2004